بررسی نفاق از منظر ایات وروایات
44 بازدید
محل ارائه: مجمع هادیان سیاسی سپاه منطقه اصفهان
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی