بررسی نفاق از منظر ایات وروایات
22 بازدید
محل ارائه: مجمع هادیان سیاسی سپاه منطقه اصفهان
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی