تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دیپلم 
1374 
علوم تجربی 
دبیرستان سعدی 
0.00 
لیسانس 
1381 
فقه ومبانی حقوق اسلامی 
دانشگاه ازاد واحد نجف اباد 
0.00 
فوق لیسانس 
1390 
فقه ومبانی حقوق اسلامی 
ازاد اسلامی واحد نجف اباد 
 
فوق دیپلم 
1380 
علوم سیاسی 
دانشگاه شهید محلاتی قم 
0.00 
خارج 
1390 
 
 
0.00